Elérhetőségek

Ignácz Busz Kft.

2800 Tatabánya,
Vértanúk tere 2/a.
Telefon:
+3634/510-292
E-mail:
info@ignaczbusz.hu
megrendeles@ignaczbusz.hu

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat

 

 

Ignácz Busz Kft.
2800 Tatabánya,
Vértanúk tere 2/a.
Telefon: +3634/510-292

adószáma:

13615714-2-11

 

 

 

A szabályzat célja

Jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy az Ignácz Busz kft Kft (továbbiakban kft)tevékenységei során biztosítsa a személyes adatok védelméhez fűződő jogok érvényesülését, illetve a Kft által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében, meghatározza a személyes adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat. Az adatok kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az 1998. évi VI. törvény az adatvédelemről, az Európai Parlament 2016/679. rendelet (GDPR) előírásai, és egyéb, az adatvédelemről szóló hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak.

Fogalommeghatározások

a) személyes adat: bármely információ, amely egy azonosított vagy azonosítható egyénre vonatkozik (adatalany);

b) adatalany, érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

c) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

d) tiltakozás: az érintett írásos nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

 

Az adatkezelések céljai, és a kezelt adatok köre

Az adatfeldolgozás fő célja a személyszállításhoz kapcsolható szolgáltatások bebiztosítása a megkötött szerződésben foglaltak szerint, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

- név

- cím

- e-mail cím

- telefonszám

- adószám

 

Ezen adatfeldolgozás jogalapja a szerződés teljesítése illetve a megrendelő jogos érdeke, mely javára a szerződés megköttetett.

Az Ignácz Busz kft a megrendelők önkéntesen megadott adatait kizárólag a szerződés megkötésére a jogszabályi előírások betartása okán és személyes kapcsolattartásra használja.

A Kft szerződéses partnerek adatainak nyilvántartása a jogviszony fennállása alatt, illetve a Számviteli Törvény előírásainak megfelelő adattartalommal, céllal, valamint időtartammal történik.

Könyvelés, számlakezelés, költségvetés kezelése, vagyongazdálkodás, bérszámfejtési anyagok nyilvántartása a Számviteli Törvény előírásainak megfelelő adattartalommal, céllal, valamint időtartammal történik.

 

Az Kft adatkezelési és adatvédelmi alapelvei

Az ügyintézés során csak azokat a személyes adatokat szabad felvenni, amelyek az ügykezelés szempontjából feltétlenül szükségesek. A felvett adatokat csak az adott ügy intézése érdekében szabad felhasználni, más adatokkal, ügyekkel nem kapcsolhatóak össze.

Személyes adat csak abban az esetben kezelhető, ha ahhoz az adatalany, érintett önkéntesen hozzájárult.

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, az adatszolgáltatás önkéntes voltát, az adatkezelés időtartamát.

A személyes adatokat kizárólag a szerződött partnereink felé közöljük, a megrendelő által rendelt szolgáltatások bebiztosítása céljából.

Jelen szabályzat értelmében a Kft követelményei a személyes adatokra vonatkozóan az alábbiak:

 • az adatokat csak a fent meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem lehet felhasználni

 • az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, azon nem terjeszkedhetnek túl.

Az adatfeldolgozó munkatársak Titoktartási Nyilatkozat megtételére kötelezettek, azon túl, hogy a személyes adatok védelméért, az adatkezelések jogszerűségéért, jelen szabályzat és vonatkozó utasítások betartásáért személyesen felelősek.

A Kft Ügyvezető Igazgatója egy adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó utasítást ad ki, amely tartalmazza a gyakorlati útmutatásokat, megfogalmazza a betartandó előírásokat. (1.számú melléklet) Az utasításban részletesen felsorolt gyakorlati adatvédelmi rendszabályok elválaszthatatlan részét képezik jelen Szabályzatnak.

A Kft a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adatkezelők jogosultsági köreit is.

Az Ignácz Busz kft nem vállal felelősséget olyan jogosulatlan adatfelhasználásért, ami annak az eredménye, hogy adatbázisát, rendszerét jogosulatlan felhasználó feltörte, és jogellenes cselekmény folytán adatokhoz jutott. Ilyet tapasztalva Az Ignácz Busz kft azonnali hatállyal a vonatkozó hatóságoknál bejelentést tesz.

 

Az adatkezelés időtartama

Tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatalany, érintett a hozzájárulását alapvetően határozatlan időre adja azzal a feltétellel, hogy írásban azt bármikor visszavonhatja. Adattörlési kérelemnek feldolgozásával az adatkezelés megszűnik. Az adatok törlésének határideje: adattörlési kérelem feldolgozásának időpontjában haladéktalanul megtörténik, de legkésőbb 30 naptári napon belül. A munkavállalókra vonatkozó személyügyi iratok őrzése a jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban meghatározott ideig történik.

Az adatkezelési tájékoztató

Az adatalany érintettet személyes adatai kezelését megelőzően tájékoztatni kell arról, hogy

a) mely adatokat, milyen célból, milyen időtartamig jogosult kezelni az Kft,

b) mely szervezeti egység és hol végzi az adatkezelést, illetve az adatfeldolgozást,

c) az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettnek milyen jogai vannak

 

A tájékoztatás megadásáért az Kft-nél a szervezeti egység vezetője, vagy az általa meghatalmazott munkatársak a felelősek.

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet a Kft-től személyes adatai kezeléséről és kérheti személyes adatainak helyesbítését. Jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje -a jogszabályban elrendelt kötelező adatkezelések kivételével- azok törlését. A törvény felhatalmazása esetén tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az adat megismerésére vonatkozó kérelem beérkezése esetén az érdemi döntést a Kft vezetője jogosult meghozni. A kérelemre a Kft legfeljebb 15 napon belül írásbeli választ küld. Ez esetben a tájékoztatás kiterjed a kezelt adatok megjelölésére, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére, címére és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységére, továbbá arra, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ha az érintett személyes adatainak helyesbítését kéri, akkor a valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő, ha a szükséges adatok rendelkezésre állnak, köteles helyesbíteni. Amennyiben a hibás adat nem helyesbíthető, akkor azt törölni kell.

Az adatkezelés elleni tiltakozás elbírálásának időtartamára - legfeljebb 15 napra - az adatkezelést felfüggeszti, az adatokat zárolja és erről a Kft vezetőjét tájékoztatja. A felfüggesztés időtartama alatt az adat a tiltakozási jog elbírásával összefüggő eljáráson kívül nem használható fel, nem továbbítható, a tárolásán kívül egyéb adatkezelési művelet nem végezhető.

Jogérvényesítés lehetősége

Az adatalany érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján 11 adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.)

A közérdekű ​adatigénylés

Közérdekű adat megismerése iránt bárki írásban postai úton (2800 Tatabánya,
Vértanúk tere 2/a) vagy elektronikus úton (info@ignaczbusz.hu) igényt nyújthat be. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem az Kft részéről a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül teljesítendő.

Az adatigénylés abban az esetben teljesíthető, amennyiben elbíráláskor a következő feltételek együttesen fennállnak:

a) az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek,

b) a kért adatok pontosan meg vannak határozva, így az igényelt adatok teljesen beazonosíthatóak,

c) nem találhatóak meg a honlapon,

d) a kérelmező elérhetősége tisztázott,

e) a tájékoztatás formája és módja tisztázott,

f) ha az adatszolgáltatás teljesítése költségbe kerül, akkor annak megtérítését kérelmező vállalja.

 

Ha a fent meghatározott követelmények a kérelem alapján nem állapíthatóak meg, az igénylőt meg kell keresni a hiányzó információkra vonatkozó nyilatkozata érdekében.

Amennyiben olyan adat megismerésére irányul a kérelem, amelyet a Kft már honlapján közzétett, az igénylőt erről is írásban kell tájékoztatni. A beérkezett kérelmekre a Kft legfeljebb 15 napon belül írásbeli választ küld. Ha kérelmező a közérdekű adat szolgáltatásához szükséges költségeket nem viseli, vagy a fenti feltételek együttesen nem állnak fenn, úgy abban az esetben az igény elutasítható. Az elutasítást indoklással együtt a Kft 15 napon belül eljuttatja kérelmező részére.

 

 

Érvényes 2018.05.24

1. számú melléklet

Adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó utasítás

 

 

Az alábbi utasítás betartásáért a kft összes dolgozója felelős, és célja az hogy megvalósuljanak az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat irányelvei.

 1. A dolgozók oktatáson ismerjék meg a GDPR bevezetésének célját, a bevezetésre került dokumentumok, utasítások tartalmát és a rájuk háruló feladatokat.

 2. Legyenek kinevezett adatkezelők és adatfeldolgozók, a kft igazgatója által. A kinevezett személyekről nyilvántartást kell vezetni.

 3. Az adatkezelők és adatfeldolgozók titoktartási nyilatkozatot tesznek.

 4. Az Kft. által használt számítógépek a rajtuk tárolt adatok okán, feleljenek meg a következő biztonsági feltételeknek:

     1. illetéktelen használat ellen legyenek jelszóval védve.

     2. legyen az internet és a helyi hálózat biztonságért felelős szoftver telepítve.

     3. Az operációs rendszerre az elérhető legfrissebb biztonsági frissítés legyen telepítve.

 5. A papír alapú dokumentumokat - amik személyes adatokat tartalmaznak- elzárt helyen kell tárolni, és az illetéktelen hozzáférést meg kell akadályozni.

 6. A sofőrök a számukra átadott személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (pld. utaslista) kötelesek elzárt helyen tartani.

 

 

 

 

 

 

Tatabánya 2018.05.24 Ignácz János ügyvezető igazgató

 

 

 

 

 

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Ignácz Busz Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő címe: 2800 Tatabánya Vértanúk tere 2/a
Az adatkezelő e-mail címe: info@ignaczbusz.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36(34)510-292

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 

Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik. Munkamenet cookie-ban személyes adatot nem tárolunk.

Kosár cookie: a kosár tartalmát session cookie kezeli. Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezelés célja:

 

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük

 

A kezelt adatok köre:

 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám. Cégek esetén adószám is

 

Az adatkezelés időtartama:

 

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása

 

Az adatkezelés célja

 

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára

 

A kezelt adatok köre

 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám

 

Az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása

 

Az adatkezelés célja

 

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk

 

A kezelt adatok köre

 

Név, cím, e-mail cím, telefonszám

 

Az adatkezelés időtartama

 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása

 

Az adatkezelés célja

 

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni

 

A kezelt adatok köre

 

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

A hozzájárulásának visszavonásáig.

 

További adatkezelések

 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama.
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolása:

Webgenerator Kft. Címe: 9700 Szombathely, Hunyadi János út 2. Email címe: info@webgenerator.hu

A Webgenerator Kft. az adatok tárolását végzi, a feldolgozásukra nem jogosult.

Szerver szolgáltatója: Hetzner Online GmbH
Címe: Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Deutschland

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: ................
Az adatfeldolgozó székhelye: ...............
Az adatfeldolgozó telefonszáma: ...........
Az adatfeldolgozó e-mail címe: ................
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

 

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: .......................
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: .......................
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: ..........
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: ...........
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: ...............
Az adatfeldolgozó székhelye: ...................
Az adatfeldolgozó telefonszáma: ...............
Az adatfeldolgozó e-mail címe: .................
Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

 

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Ignácz Busz Kft. - MagyarIgnácz Busz Kft. - NémetIgnácz Busz Kft. - Angol